Idigo ..

20. prosince 2009 v 17:05 |  Idigové děti

INDIGOVÉ DĚTI

Co je indigo?
Indigo, temně modrá barva světelného spektra, je nejnovější barvou objevující se v lidské auře (energetickém či jemnohmotném těle člověka). Aurická typologie se zabývá souvislostmi mezi barvou aury a osobnostními charakteristikami jednotlivce; více informací najedete např. v knihách Barvy života - tajemství aurické typologie od Pamaly Oslie a Jaké barvy je tvá aura? od Barbary Bowers. Ozývají se (zcela pochopitelně) také hlasy těch, kdo auru podle svých slov vidí a popírají, že by mohly být tyto teorie pravdivé. Potíž je v tom, že většina lidí sice vidí některou část aury, ale zpravdila spíše vnější vrstvy, odrážející naše emoční stavy apod. K dalším zkreslením může docházet tké proto, že auru druhých vnímáme skrze svoji vlastní. V aurické typologii se jedná o nejvnitřnější vrstvy aury, které bezprostředně obklopují naše fyzické tělo; zpravidla máme jednu až dvě, maximálně tři hlavní aurické barvy, vypovídající o naší osobnosti.
Indigo se začalo častěji objevovat v lidské auře koncem 70. a v průběhu 80.let, ve větším měřítku pak po roce 1992. Podle některých autorů představují indigové děti 85% ze všech narozených po roce 1992 a 90% narozených po roce 1994 a 95% těch, co se rodí v současné době. Indigo může mít v auře i člověk narozený mnohem dříve, avšak je to spíše ojedinělé.
Indigové děti

Většině indigových dětí je v současné době 13 let nebo méně. Jsou jiné, mají velmi specifické charakteristiky, které je odlišují od předchozích dětských generací. Jak již bylo řečeno, jejich pojmenování souvisí s barvou jejich aury (která souvisí také s čakrou třetího oka, reprezentující intuici a psychické schopnosti). Tyto děti neuznávají autority a často proti nim vystupují, jsou nekonfromnní, extrémně emočně a někdy také fyzicky citlivé až křehké, vysoce akademicky nadané a/nebo jinak talentované, často jsou nadané také metafyzicky, s vynikající intuicí, buď velmi empatické a soucitné a nebo naopak chladné a zdánlivě bezcitné a také vědomé od útlého dětství.

Indigové děti musejí po příchodu na svět překonat mnohé výzvy. Jejich extrémní citlivost dokáží rodiče často jen stěží pochopit a ocenit, protože ji sami nemají. Nadání těchto dětí v takovém měřítku je neobvyklé, jejich nekonformní přístup k systému a disciplíně jim působí mnoho potíží v průběhu dětství a někdy i v dospělosti. Na druhé straně jim právě tyto vlastnosti mohou pomoci uskutečňovat své cíle, jako např. změnit systém vzdělávání. Být indigový není snadné, ale je to poslání. Indigové děti přicházejí pozvednout vibraci naší planety, což v praxi znamená pozvednout lidské vědomí (či sebe-uvědomění) na vyšší úroveň (od izolovanosti k celistvosti a propojenosti se vším, s celým světem).
Všeobecné charakteristiky indigových dětí

· Jejich pohled působí dospěle a moudře, již po narození si svou matku prohlížejí vědomě upřeným pohledem.
· Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlění
· Jsou nadané a/nebo talentované, velmi inteligentní.
· Uvědomují si ve svém nitru životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu.
· Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost.
· Jsou čestné, upřímné a nezávislé.
· Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění.
· Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich hluboký odpor.
· Mají potíže s disciplínou a autoritami.
· Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony samotné; ani sociální nátlak je nedonutí k podřízenosti.
· Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří.
· Odmítají se řídit pravdily a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami víry.
· Neakceptují koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat.
· Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědí jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti.
· Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé.
· Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naopak vůbec žádnou.
· Často se starají o spolužáky, kterým někdo ukřivdil nebo s kterými někdo zacházel nespravedlivě.
· Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou.
· Nejednou se lze setkat s tím, že mluví s "neviditelnými" přáteli.
· Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit.
· Jsou přecitlivělé na potravu; nejvhodnější je pro ně přirozená a organická strava.
· Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo.
· Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči.
· Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme. Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí.
· Vědí, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím.
· Často v sobě spojují "mužské" a "ženské" kvality (androgynie).
· Jsou většinou nekonformní a hodně kreativní.
· Svoje postoje dokáží ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující.
· Jsou frustrované v systémech, které jsou orientované na rituály a které vyžadují málo kreativity.
· Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma.
· Jen těžko se stotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí.
· Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápe a akceptuje.
· Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich "duše".
· Mají silnou intuici
· Trpí při čekání ve frontách, jsou netrpělivé.
· Často jsou objeveny díky podezření na poruchy pozornosti bez a nebo s hyperaktivitou, přitom ale pozornost dokážou udržet, když chtějí.
· Jejich pozornost je velmi těkavá, mohou dělat více věcí najednou.
· Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost.
· Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvládnou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat.
· Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru.
Jak využít potenciál indiga: Průvodce pro rodiče a učitele
(Tato doporučení lze pochopitelně vztáhnout i na ostatní děti.)

· RESPEKTUJTE je.
· Dávejte jim BEZPODMÍNEČNOU LÁSKU. Milujte je a dávejte to najevo jakýmkoliv způsobem.
· Dejte jim možnost VOLBY.
· Dejte jim SVOBODU, aby se mohly rozvíjet, v rovnováze s dohledem a bezpečnými hranicemi.
· Stanovete HRANICE na jejich ochranu, ale ne libovolné.
· Říkejte DŮVODY a VYSVĚTLENÍ PROČ.
· Jak jen to je možné, dovolte jim PODÍLET SE NA PRAVIDLECH a spravedlivých a přiměřených důsledcích při jejich porušení.
· Dávejte jim vysvětlení ÚPLNÁ VYSVĚTLENÍ odpovídající úrovni jejich myšlění.
· NEMLUVTE K NIM POVÝŠENĚ.
· NIKDY NEŘÍKEJTE "PROSTĚ PROTO" nebo "PROTOŽE JSEM TO ŘEKL/A". Pro indigo to není dostatečný důvod.
· Buďte ke svým dětem ČESTNÍ. Říkejte pravdu, poznají to.
· Nedávejte příkazy, místo toho je POŽÁDEJTE O SPOLUPRÁCI při plnění úkolů (např. včas se připravit k odchodu).
· NEZKOUŠEJTE s nimi MANIPULOVAT. Nefunguje to.
· NEPOUŽÍVEJTE VINU, strach nebo zlobu jako nástroje kontroly.
· Buďte féroví.
· STŮJTE SI ZA SVÝM. Než řeknete NE, přesvečte se, zda k tomu máte dobrý důvod a potom neustupujte.
· NESROVNÁVEJTE své dětství s jejich (když jsem byl malý, museli jsme každý den chodit pěšky pět kilometrů do školy...)
· Dejte jim EMOČNÍ PODPORU ve všem co dělají.
· NASLOUCHEJTE jim.
· RESPEKTUJETE jejich SOUKROMÍ a osobní prostor.
· UČTE své děti MÍT V ÚCTĚ ostatní, bez ohledu na jejich schopnsti nebo chování.
· UZNEJTE svou CHYBU, když nějakou uděláte.
· Udělejte si čas na HRANÍ se svými dětmi.
· Nedělejte za své děti to, co zvládnou sami. PODPOŘTE jejich SÍLU tím, že jim umožníte rozvinout vlastní AUTONOMII.
· DEJTE jim ZODPOVĚDNOST za nějaké věci v domácnosti a DEJTE JIM VYBRAT, které věci to budou.
· PODĚKUJTE jim za dobré chování.
· Používejte ODMĚNY nejméně tak často, jako tresty. To je důležité pro překonání frustrujících období.
· Dovolte jim, aby byly ÚČASTNY vašeho života. Nechtějte je před ním ochraňovat, nebo budou vědět a pohoršovat se.
· RESPEKTUJTE jakékoliv SCHOPNOSTI, které se u nich rozvinou, i když jim třeba nebudete rozumět.
· POSKYTNĚTE jim odpovídající TRÉNINK a PODPORU k rozvinutí svých talentů - fyzických i metafyzických.
· OCEŇUJTE jejich SÍLU.
· UMOŽNĚTE svým dětem TVOŘIT.
· Buďte OTEVŘENÍ učit se od nich.
· PŘÍKLAD EFEKTIVNÍ ŽÁDOSTI rodiče indigového dítěte: "Potřebuju, abys mi pomohl/a přijít včas k doktorovi. Musíme vyrazit za pět minut, abychom to stihli, takže si udělej všechno, co ještě potřebuješ, jako dojít si na záchod. A protože později přijde babička, musíme posbírat hračky, buď teď a nebo hned jak se vrátíme domů. Záleží na tobě, jak se rozhodneš.
Nejvýznamnějsí doporučení pro rodiče

BUĎTE ČESTNÍ
Poskytujte v maximální míře vysvětlení odpovídající jejich inteligenci a zralosti.

NEMANIPULUJTE
Žádné obviňování! S indigem nehne.

DEJTE JIM NAJEVO ÚCTU
Jsou pouze menší věkem, ale často moudřejší. Nemluvte k nim povýšeně, ponesou to s nelibostí. Respektujte je. Berte je jako sobě rovné jak jen můžete. Nechte je, aby se podílely na pravidlech a věcech z nich vyplývajících. Spolehněte se, že mají omezení, která je ochrání.

ZPLNOMOCNĚTE JE
Nechte je rozvinout svou autonomii tím, že budou dělat co nejvíce věcí samostatně. Nechte je vybírat si oblečení, učte je samostatně se koupat v útlém věku.

RESPEKTUJTE JEJICH PSYCHICKÉ SCHOPNOSTI
Pomozte jim rozvíjet jejich neobvyklé schopnsti procvičováním, kurzy a povzbuzováním.

NAUČTE JE JAK SE ENERGETICKY CHRÁNIT A UZEMŇOVAT SE
Indigo je velmi citlivé na emoce. Může u něho docházet k častým změnám nálad; ty jsou často způsobeny tím, že přebírá energie ostatních okolo. Velmi užitečným může být trénink léčivých energetických cvičení a technik.

UČTE JE RELAXOVAT A MEDITOVAT
Relaxace a meditace jim mohou pomoci lépe zvládat nároky života, najít duševní rovnováhu, spojit se s duchovním světem.. Přijemnou meditací je např. buddhistická meditace dobrotivosti - meditace mettá.

RESPEKTUJTE JEJICH EMOČNÍ A FYZICKOU CITLIVOST
Můžete ji považovat za extrémní a neobvyklou, ale oni si nevymýšlejí a mohou potřebovat vaši pomoc, aby své pocity zvládaly.

NAJDĚTE ALTERNATIVNÍ TERAPII PRO PORUCHY POZORNOSTI ČI JINÉ
Nedávejte jim léky jako je např. Ritalin. Zkuste najít alternativní způsoby, jak s takovým chováním pracovat, jako třeba výživové doplňky, květové/rostlinné esence, přípravky Aura-somy apod. a zkuste najít školu, kde budou mít možnost volby ve výuce.

POMOZTE JIM DOZVÍDAT SE O JEJICH INDIGOVÉ POVAZE A ŽIVOTNÍM POSLÁNÍ
Indigoví lidé jsou zde vždy z nějakého důvodu. Mají jedinečné charakteristiky chování, které umožňují přinést nové energie a zlepšit svět. Dokud si to neuvědomí, mohou mít velké potíže s tím, jak naložit se svým lidstvím a jak se vypořádat se svou přecitlivělostí a odlišností. Když se dozvědí, že je zde důvod, proč jsou odlišné, budou schopny to lépe zvládat a pracovat na svém poslání.
Rady a informace (nejen) pro děti

MÁŠ OBROVSKOU HODNOTU, NIKDO NA SVĚTĚ NENÍ JAKO TY.
Svět bez tebe by nebyl stejný, byl by ochuzen o tvou jedinečnost. Tím, že tu jsi, je svět bohatší, máš tu svoje místo. Možná máš někdy pocit, že ti nikdo nerozumí. Možná že někdy nerozumíš ani ty svému okolí. Každý může myslet jinak, ale když budeš komunikovat srdíčkem, můžeš se potkat a rozumět si s kýmkoliv - láska je jen jedna pro všechny:)

I VŠICHNI OSTATNÍ MAJÍ OBROVSKOU HODNOTU.
Také oni obohacují svět a mají v něm své místo. Když ti někdo působí potíže, přišel tě něco naučit. Možná i mamka nebo táta mají podobné potíže - můžete se podívat spolu, co vám ti lidé přišli ukázat, co by vás mohli naučit.

NIKDY NEJSI BEZMOCNÝ!!
I když si někdy nevíš rady, řešení existuje, přestože ho ještě nevidíš. Pokud potřebuješ radu, ptej se a to kohokoliv. I odpověď, která ti nebude příjemná, je důležitou zprávou a může tě něco naučit. Kdo chce opravdu znát odpověď na svou otázku, dostane ji!:)

TVOJE POCITY JSOU TVÉ NEJVĚTŠÍ BOHATSTVÍ.
Možná, že se ti někdo směje, když občas brečíš nebo jinak dáváš najevo svou citlivost. Nehledej v tom zlý úmysl, možná je to jen zkouška. Nikdo se nebude smát, pokud budeš vědět, že to není ostuda ale dar. Ten, kdo naslouchá svým pocitům, dokáže udělat opravdu velké věci.

TVOJE POCITY TI UKÁŽOU, CO JE PRO TEBE NEJLEPŠÍ.
Co je pro tebe nejlepší poznáš podle toho, jak se cítíš. Když tě hřeje na srdíčku, jdeš správným směrem:)

NEBOJ SE VYSLOVIT NAHLAS SVÁ PŘÁNÍ.
Když nic neřekneš, nikdo se nedozví, co si přeješ nebo co potřebuješ. Potom se můžeš zlobit jen na sebe. Přej si a říkej si o to nahlas. Možná tě překvapí, kolika lidem uděláš radost, protože jim umožníš tě obdarovat.

DŮVĚŘUJ SVÝM RODIČŮM, ŽE VŠECHNO ZVLÁDNOU SAMI.
Nech svým rodičům jejich starosti; i když se někdy zdá, že jim musíš pomoci, neber jejich starosti na sebe. Nejvíc jim pomůžeš, když zůstaneš dítětem a budeš se radovat ze života. Můžeš tak trochu své radosti přenést na ně:)

Zdroj: http://www.indigoporadna.unas.cz/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama