Ilúzia reformácie islamu 1

22. února 2011 v 20:37 |  Islám(muslimský svět)
Ilúzia reformácie islamu
Autor: Esmeralda Zlopočasná | Publikováno: 14.2.2011 | Rubrika: Blog
Ilustrace

Uverejnil Ali Sina 22. decembra 2010 /

Vďaka islamským teroristom záujem o islam vzrastá a islam sa stal predmetom skúmania, západniari sa začali pýtať, kde sú umiernení moslimovia. No, žiadni nie sú.
Koncept samotný je absurdný. Moslimovia to vidia celkom inak.
Ste buď "dobrý" praktizujúci moslim alebo zlý moslim, slabý ako čaj. A túto poslednú skupinu západniari chybne premenovali na umiernených moslimov.
Pokiaľ sa jedná o moslimov, pokladajú ich za "pokrytcov". Nie je vôbec prekvapivé že "umiernení" často sami o sebe tvrdia, že sú pokrytcami. Povedia vám, že veria v islam, ale nie sú dobrí moslimovia. Niekde v kútiku mysle plánujú stať sa "dobrými" moslimami, keď popáchajú všetky "hriechy" a dosť si vychutnajú život.

Islam je skutočne zlé náboženstvo.
Problém s islamom je už s jeho svätou knihou a nie iba s jeho nasledovníkmi.
Tento zmätok využíva istá skupina moslimov, ktorá prišla s nápadom "reformácie" islamu. Niekoľko takýchto "reformátorov" si získalo isté uznanie medzi neznalými západniarmi, ktorí do nich vkladajú svoje nádeje, hoci sú moslimami zväčša ignorovaní a vysmievaní.

V tomto článku by som rád diskutoval, či sa dá islam reformovať.

Uvážme najprv etymológiu a význam slova "re-formovať". Reformovať pochádza z latinského reformare, čo znamená obnoviť, znovu vytvoriť. Všetky tieto významy znamenajú obnoviť niečo do jeho pôvodného stavu.

Predtým, než začneme hovoriť o reforme islamu, pozrime sa najprv na reformu kresťanstva.

Kresťanská reformácia

Kresťanská reformácia začala ako pokus o reformu, nie však kresťanstva samotného, ale katolíckej cirkvi. Mnohí veriaci boli pobúrení cirkvou a jej činmi, ako napríklad predajom odpustkov (lístkov do raja) a simónie (predávanie a kupovanie cirkevných úradov). Pokladali to za chybné učenia a pochybenia v cirkvi.

Martin Luther, Ulrich Zwingli, Ján Kalvín a ostatní reformátori protestovali proti týmto a iným praktikám a presvedčenia cirkvi, ako je napríklad očistec, vzdávanie úcty Márii (Maria veneration), príhovor a úcta k svätým, väčšina sviatostí, povinný celibát pre kňažstvo (vrátane mníšstva) a autorita pápeža.

Nič z toho nepatrilo do kresťanstva. Toto bolo praxou cirkvi. Reformátori protestovali proti cirkvi.
Nespochybňovali autoritu Biblie. Tvrdili, že biblia by sa mala čítať doslovne. Odmietli alegorické výklady Písiem a brali texty Starého a Nového zákona v podobnom zmysle ako právne výnosy.
Slová znamenajú to, čo znamenajú; akékoľvek problém, protirečenia alebo nejasný význam je problémom čitateľa a nie textu.

Čokoľvek, čo nie je výslovne a doslovne v písmach sa má odmietnuť a čokoľvek, čo je výslovne a doslovne uvedené v písmach sa má bezpochyby nasledovať zdroj.

Toto je podstata protestandskej reformácie.

Islamská reformácia

Analogická reformácia sa udiala aj v islame.
Táto reformácia sa nazývala salafizmus.

Mnohí západniari sa chybne domnievajú, že Muhammad ibn Abdul Wahhab, (1703-1792) založil extrémistickú sektu v islame.
To nie je pravda. Abdul Wahhab nezaložil novú sektu. Bol púhym reformátorom islamu takým istým spôsobom, ako bol Luther reformátorom kresťanstva.

Jadrom úvah Abdula Wahhába bolo, že islam doby Mohameda a jeho spoločníkov bol dokonalý a úplný a že jeho úpadok je spôsobený zavádzaním inovácií (bid´ah) a že islamské oživenie sa udeje napodobňovaním prvých troch generácií moslimov a očistením náboženstva od iných vplyvov.

To, že islam vo svojej ranej fáze bol dokonalý sa predpokladá v Koráne, 5:3.

????????? ?????????? ?????? ????????? ???????????? ?????????? ????????? ????????? ??????
Dnešního dne jsem pro vás dovršil vaše náboženství a naplnil nad vámi Své dobrodiní a zlíbilo se mi dát vám islám jako náboženství. .

Abdul Wahháb navrhoval, že moslimovia by sa mali vyhýbať akejkoľvek inovácii a nasledovať príklady salaf ("predchodcov", alebo "prvých generácií"), teda z toho vychádza meno Salafisti.

Salafi: ????, berie zbožných predkov patristickej periódy raného islamu ako modely, hodné napodobňovania.

Toto presvedčenie nie je vynálezom Abdula Wahhába, ale vychádza z hadísu ktorý zaznamenáva Mohamedov výrok:

Ľudia mojej generácie sú tí najlepší, potom tí, ktorí nasledujú po nich a potom tí, ktorí nasledujú po nich (to jest prvé tri generácie moslimov) [Bukhari 3:48:819 a 820 a Muslim 31:6150 a 6151.] (Tabi'in a Taba' at-Tabi'in,)

V ďalšom hadíse Mohamed hovorí:

Aby sme vyvrátili západný mýtus, že Abdul Wahháb bol zakladateľom saláfizmu, je dôležité povedať, že Ibn Taymiyah (1263 - 1328) bol tak isto Salafi.

Ibn Taymiyyah bol proti oslave Mohamedových narodenín a konštrukcii hrobiek súfistických svätcov týmito slovami: "Mnohí z nich (moslimovia) dokonca ani nepoznajú kresťanský pôvod takýchto zvykov. Nech je prekliate kresťanstvo a jeho prívrženci."

Po prvý raz sa objavuje pojem Salaf v knihe Al-Ansab, ktorú napísal Abu Sa'd Abd al-Kareem al-Sama'ni, ktorý umrel v roku 1166 (562 podľa islamského kalendára). Pri definícii pojmu al-Salafi konštatuje "Je tu prívlastok salaf, alebo predchodcovia a adaptácia ich myšlienkových škôl podľa toho, čo som počul" Potom uvádza príklady ďalších učencov, ktorí používali tento prívlastok, ktorí používali tento prívlastok.

Existuje hadís, kde Mohamed hovorí, "Ja som vám najlepším salafom."[Sahih Muslim: č. 2450]

Želanie reformovať islam a návrat do jeho pôvodného, čistého stavu je v skutočnosti stará myšlienka.
Abdul Wahhab napriek tomu uspel v tom, že dal svojej koncepcii tvar, ktorý sa zakorenil vďaka saudským kráľom, ktorí sú jeho potomkami cez jednu z jeho dcér.

Podobnosti medzi kresťanskou a islamskou reformáciou

Medzi salafizmom a protestantizmom je mnoho podobného. Protestantizmus odmieta úctu voči Márii a svätým a ich príhovor. Salafi odmietali uctievanie Mohameda, jeho príhovor a príhovor islamských svätých mužov (tak, ako to praktizujú šiíti).
Obidve tieto reformné hnutia chceli priviesť svoje viery späť k ich pôvodnej čistote a zbaviť sa inovácií, ktoré sa do náboženstva dostali po smrti ich zakladateľov.

Dr. Ingrid Mattson, žena, ktorú pozval Hussein Obama, aby zastupovala moslimov v medzidenominačnej modlibte na prezidentskom zhromaždení demokratov a ktorá je prezidentkou Islamic Society of North America (ISNA), odpovedala, keď jej položili otázku, či je wahhábizmus extrémna pravicová sekta islamu.:

Nie je vhodné charakterizovať takýmto spôsobom wahhábizmus. Nie je to sekta. Je to názov reformného hnutia, ktoré sa začalo pred 200 rokmi, aby sa islamské spoločnosti očistili od kultúrnych praktík a rigidných interpretácií, ktoré sa počas stáročí nazhromaždili. Skutočne sa podobá európskej protestantskej reformácii.

Výsledok reformácie kresťanstva

Hoci kresťanská reformácia a islamská reformácia boli takmer identické vo svojom rozsahu a metodike, výsledok bol veľmi odlišný. Doslovné čítanie Biblie sa stalo podkladom sociálnych teórií a organizácií protestantských spoločností a základom sociálnej organizácie anglických kolónií v Amerike.

Títo reformátori doslova pretransformovali filozofickú, politickú, náboženskú a spoločenskú tvárnosť Európy. Stále žijeme v spoločnosti, v ktorej prevláda protestantská teória spoločenskej organizácie.

Americká politická rozprava je zásadne kalvinistická. Inými slovami, jeho spoločenská organizácia je založená na doslovnom význame kresťanských písiem.

Podľa Kalvína a Zwingliho nielen že všetky náboženské presvedčenia by mali byť založené na doslovnom znení Písma, ale aj organizácia cirkvi, politická organizácia a spoločnosť samotná by mala byť založená na jeho doslovnom znení.

Luther napísal list pápežovi Levovi (ktorý spôsobil jeho exkomunikáciu z Cirkvi), v ktorej vysvetlil podstatu svojich myšlienok. List bol nazvaný "O slobode kresťana". Tento list vysvetľuje podstatu Lutherovho myslenia. Podľa Luthera je podstatou kresťanstva "sloboda", alebo "voľnosť".

A v rámci tohto kontextu mohol vzniknúť pojem slobôd jednotlivca, politickej slobody a ekonomickej slobody.

Väčšina európskeho osvietenia sa odvíja okolo slobody a projektu "oslobodzovania" ľudí: oslobodzovania od falošných predstáv, náboženstiev, predstieranej autority a podobne, toto je to, čo sa nazýva "rozprava o oslobodení". Západniari stále participujú na tomto osvieteneckom projekte.

A preto Američania obsadili Irak, aby zabránili diktátorovi zabrať väčšinu svetových zásob ropy, oslobodili Kuvajťanov a o desaťročie neskoršie, samotných Iračanov. A preto Američania vybojovali skoro štyridsať vojen v zámorí, od Japonska po Nemecko, od Panamy po Nikaraguu, v Kosove, Vietname, v Kórei, od Angoly po Somálsko. Či už boli tieto vojny správne alebo nie, motivácia bola vždy tá istá, oslobodiť ľudí, zastaviť diktátorov, exportovť demokraciu a slobodu. Táto myšlienka "vyslobodzovania" ľudí, demokracie, ktorá je tak zakotvená v medzinárodnej americkej politike vychádza z Lutherovej myšlienky o "slobode".

(Pre tých, ktorí na mňa útočia, pretože hovorím o Lutherovi chcem jasne definovať, že nebránim jeho antisemitizmus. Ja iba definujem koncepciu protestantskej reformácie. Oddeľme tieto záležitosti.)

V týchto vojnách zohrali rolu aj iné faktory, ako napríklad ochrana ekonomických a politickým záujmom Ameriky. Napriek tomu boli ich spoločným menovateľom bolo oslobodzovanie ľudí spod tyranie. Oslobodzovanie ľudí a obrana amerických záujmov nie sú vzájomne zameniteľné.

Boli tu výnimky, kde Amerika jednala čisto sebecky, bez ohľadu na dobro ľudu. Jedným príkladom bolo vypudenie demokratického Dr. Mossadqa, premiéra Iránu v roku 1953 a jeho nahradenie neschopným bábkovým kráľom, ktorý sa zmenil na diktátora.

Toto však nie je záležitosťou liberálov. Liberáli nemajú chuť nikoho oslobodzovať. Veľmi spokojne jednajú s najviac opresívnymi režimami bez ohľadu na to, ako brutálne zaobchádzajú so svojím ľudom.

Výsledok reformy islamu

Čo je podstatou reformácie islamu?
Podstatou wahhábistickej viery že človek nie je slobodný, ale otrokom Alaha. Ľudia sú Ibad. (otroci)

Toto je diametrálne odlišná rozprava od rozpravy protestantizmu a tu je základný rozdiel medzi kresťanstvom a islamom.

Na povrchu je medzi islamom a kresťanstvom mnoho podobného. Obe veria v Boha, oba sa spoliehajú na prostredníka medzi človekom a Bohom, obe viery sú eschatologické - majú peklo, nebo a posmrtný život.
Napriek tomu vo svojom jadre sú veľmi odlišné, v skutočnosti si vzájomne protirečia. Reformácia oboch vier prebehla podobne, avšak vzhľadom na pôvod oboch vier, šli opačnými smermi.
Islam nie je pokračovaním kresťanstva, ako vyhlasuje Mohamed a mohamedáni, ale je vo svojej podstate anti kresťanskou vierou.
Kresťanstvo presadzuje slobodu človeka, islam jeho zotročenie. Jedno prináša zvesť oslobodenia, druhé podrobenia.

Rozprava o slobode, ktorá je tak dôležitá a zásadná pre kresťanstvo, je úplným protikladom toho, čo predstavuje islam.
Keď moslimovia nesú transparenty, na ktorých je napísané "demokracia je pokrytectvo" a "do pekla so slobodou" počas svojich hlasitých demonštrácií, vyjadrujú tak skutočnú podstatu islamu, ktorý je proti slobode, proti demokracii, pre otroctvo a podrobenie.

Moslimovia nemajú voľnosť výberu, ale musia poslúchať Alaha a Jeho posla.
Korán 33:36 hovorí:

????? ????? ?????????? ????? ?????????? ????? ????? ??????? ??????????? ??????? ??? ???????
A ani věřícímu, ani věřící není dána volba v záležitostech jejich, jakmile Bůh a posel Jeho věc jednou rozhodli; a kdo neposlouchá Boha a posla Jeho, ten zbloudil zjevným zblouděním.

Nie je na moslimoch, aby rozhodli, čo je pre nich dobré. Toto rozhodnutie už raz bolo za nich urobené a všetko, čo musia urobiť je nasledovať to, aj keď sa im to nepáči.

?????? ?????????? ?????????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??? ??????????? ??????? ?????? ?????? ??????? ??????? ??? ?????????? ??????? ?????? ????? ??????? ???????? ???????? ????????? ??? ??????????? 

A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte. (Q. 2:216)

Islam je vydestolovaný vo svojom mene: "Podriadenie". Alah vie najlepšie. Preto človek musí prijímať jeho príkaz, slepo a bez váhania.

Demokracia znamená vláda ľudu ľudom. V demokracii ľudia tvoria zákony. V islame zákon prichádza od Boha. Človek musí poslúchať, hoci tieto zákony protirečia rozumu a sú utláčateľské.

A toto je dôvod, prečo "umiernení" moslimovia nemôžu oponovať kameňovaniu cudzoložníkov, zabíjaniu odpadlíkov alebo iné excesy svojich druhov, praktizujúcich moslimov a tieto protesty nie sú viac než neúprimné reči a tieto sú vyprodukované výlučne pre potreby západných médií.

Kresťanstvo a islam prešli reformáciou. Vydali sa podobnými cestami, avšak skončili na opačných póloch. Zatiaľ čo kresťanská reformácia priniesla slobodu, osvietenstvo a demokraciu, islamská reformácia zrodila terorizmus.

Ibn Taymiyyah a Ibn Abdul Wahhab boli reformátormi islamu.
Spomedzi súčasných reformátorov islamu môžeme uviesť Maududiho (1903 - 1979), ktorý napísal interpretáciu Koránu a Sayyid Qutb, (1906-1966), popredný intelektuál Moslimského bratstva v 50 tych a 60 tych rokoch, ktorý bol inšpiráciou všetkých moslimských teroristov, vrátane Ajatolláha Chomeiního a Bin Ládina.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama