Korán a ‘Ženy v islámu’

2. března 2011 v 23:09 |  Islám(muslimský svět)

Korán a 'Ženy v islámu'

TIP:
Jaké je postavení žen v islámském světě a v muslimských ghettech právě teď? Podívejte se do tématu Ženy v Islámu na Médiaoislámu.
2:223Ženy vaše jsou pro vás polem; vcházejte tedy na pole své, odkud chcete, však učiňte předtím něco pro duše své a bojte se Boha a vězte, že se s Ním setkáte! Oznam tuto zvěst radostnou věřícím!
2:228A rozvedené ženy nechť samy čekají po tři periody a není jim dovoleno zatajovat to, co Bůh stvořil v lůnech jejich, věří-li v Boha a v den soudný. A je spravedlivější, jestliže manželé jejich si je vezmou nazpět v tomto stavu, pokud si přejí usmíření. A ony mají pro sebe stejné právo jako oni podle zvyklosti, nicméně muži jsou o stupeň výše - a Bůh je mocný, moudrý.
2:187Jest vám dovoleno přiblížit se v noci postní k manželkám svým - ony jsou pro vás oděvem a vy jste oděvem pro ně. Bůh poznal, že křivdíte sami sobě, avšak obrátil se k vám a odpustil vám. Nyní tedy souložte s nimi a usilujte o to, co Bůh vám předepsal. Jezte a pijte až do chvíle, kdy od sebe rozeznáte bílou a černou nit na úsvitu, potom dodržujte plný půst až do noci. A nesouložte s nimi, zatímco se zdržujete v rozjímání v modlitebnách! Toto jsou ohraničení Boží, nepřibližujte se k nim! A takto Bůh činí srozumitelnými znamení svá pro lidi - snad budou bohabojní!
4:43Vy, kteří věříte! Nepřibližujte se k modlitbě, jste-li opilí, dokud nebudete vědět, co říkáte; a nekonejte ji, jste-li znečištěni polucí - leda jste-li na cestě - dokud jste se neumyli! A jste-li nemocní nebo na cestách či někdo z vás přišel ze záchodu či měl styk se ženami, a nenaleznete-li vodu, omývejte se čistým pískem a otřete si jim obličeje i ruce své! A Bůh je věru promíjející a odpouštějící.
4:129Nikdy vám nebude možno, abyste byli spravedliví mezi ženami, i kdybyste si to přáli. Neprojevujte však jedné z nich úplnou náklonnost a nenechávejte jinou jakoby visící ve vzduchu! Dosáhnete-li dohody a budete-li bohabojní - vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.
5:6Vy, kteří věříte! Když se chystáte k modlitbě, umyjte si obličeje své i ruce své až k loktům a otřete si hlavy své a nohy své až ke kotníkům! A jste-li potřísněni, očistěte se! Jste-li nemocní nebo na cestách či přišel-li někdo z vás ze záchodu anebo jste měli styk s ženami - a nenaleznete-li vodu - omývejte se dobrým jemným pískem a otřete si jím obličeje své i ruce své; Bůh vám nechce působit žádné nesnáze, nýbrž vás chce očistit a dovršit tak dobrodiní Své vůči vám - snad budete vděční!
24:31A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá. A nechť ukazují své ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či sester anebo jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, kteří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají. A konejte všichni pokání před Bohem, ó věřící, snad budete blažení!
4:34Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.
33:59Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy. A Bůh je odpouštějící, slitovný.
23:5kteří pohlaví svá ochraňují
23:6jen pro manželky své či otrokyně; a nebudou za to pokáráni -
2:222A dotazují se tě na menstruaci. Rci: ;,To je neduh; zdržujte se tedy žen svých po dobu menstruace a nepřibližujte se k nim, dokud se neočistí. A když se očistí, přicházejte k nim tak, jak Bůh vám to přikázal. A Bůh věru miluje ty, kdož se kají, a miluje ty, kdož se očišťují!"
2:282Vy, kteří věříte, dáváte-li úvěr dlužníkovi na lhůtu stanovenou, zapište to! Nechť písař to mezi vámi sepíše spravedlivě, nechť žádný písař neodmítne to napsat tak, jak jej tomu Bůh naučil, a nechť zapisuje, zatímco mu bude dlužník diktovat, a nechť bojí se Boha, Pána svého, a nechť ničeho z dluhu neubere! A jestliže dlužník je choromyslný či slabý anebo nemůže sám diktovat, nechť diktuje jeho poručník, a to spravedlivě! A žádejte svědectví dvou svědků z mužů vašich, a nemáte-li dva muže, pak vezměte jednoho muže a dvě ženy z těch, které uznáte za vhodné svědkyně; aby, kdyby jedna z nich se zmýlila, druhá ji mohla připomenout. A nechť se svědkové nezdráhají, jsou-li přizváni. Nezanedbávejte zapsat dluh, ať již je malý či velký, až do lhůty jeho! A toto je u Boha spravedlivější a přímější pro svědectví a jistější pro potlačení pochybností, pokud se ovšem nejedná o přímý obchod mezi vámi; tehdy není pro vás hříchem, jestliže to nezapíšete. A berte svědky, jestliže mezi sebou obchodujete, avšak neubližujte ani písaři, ani svědkovi. Jestliže tak učiníte, jest to hanebnost. A bojte se Boha, vždyť Bůh vás věru učí a ví o všech věcech.
4:3Bojíte-li se, že nebudete spravedliví k sirotkům. . . berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu nebo ty, jimiž vládnou pravice vaše. A tak se nejlépe vyhnete odchýlení.
4:11A Bůh vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podílu dvou dcer; a je-li dcer více než dvě, patří jim dvě třetiny toho, co zůstavil. A jestliže je dcera pouze sama, tedy jí patří polovina. A rodičům jeho: každému z nich jedna šestina toho, co zůstavil, jestliže měl mužského potomka. Jestliže neměl mužského potomka, pak po něm dědí jeho rodiče, přičemž matce jeho patří jedna třetina. A jestliže měl bratry, pak matce náleží jedna šestina toho, co zůstane po vyplacení odkazů a uhrazení dluhu". A vy nevíte, kdo z rodičů či dětí vašich je vám užitečnější. A toto je ustanovení od Boha a věru Bůh je vševědoucí, moudrý.
4:19Vy, kteří věříte! Není vám dovoleno získávat ženy jako dědictví proti vůli jejich; neutiskujte je jen proto, abyste si mohli odnést část toho, co jste jim dříve darovali, leda že by se dopustily zjevné hanebnosti. A zacházejte s nimi podle zvyklostí uznaných! Jestliže k nim cítíte odpor, je možné, že cítíte odpor k něčemu, do čeho Bůh vložil velké dobro.
4:20A jestliže chcete vyměnit jednu manželku za jinou a dali jste jedné z nich qintár, pak od ní neberte při rozvodu nic. Což snad byste to chtěli vzít, dopouštějíce se tak nečestnosti a hříchu zjevného?
4:23A jsou vám zakázány jako manželky vaše matky, vaše dcery, vaše sestry, vaše tety z otcovy i matčiny strany, vaše neteře z bratrovy a sestřiny strany, vaše kojné a vaše soukojenky a matky vašich žen a vaše nevlastní dcery, jež jsou ve vaší péči a jež se narodily z žen, k nimž jste již vešli - však jestliže jste k nim nevešli, není to pro vás hříchem - a manželky vašich synů, narozených z vašeho ledví, a dále dvě sestry současně, ledaže se to stalo již v minulosti. A Bůh je věru odpouštějící, slitovný.
4:24A (jsou vám zakázány také) muhsany mezi ženami kromě těch, jichž zmocnily se vaše pravice a to je vám předepsáno Bohem! A vedle toho je vám dovoleno, abyste si hledali manželky pomocí jmění svého jako muži spořádaní, nikoliv prostopášní. A za to, co jste užívali s těmito ženami, dejte jim jejich odměnu podle ustanovení. A nebude pro vás hříchem, na čem se vzájemně dohodnete po stanovené době - a Bůh je vševědoucí, moudrý.
4:25Kdo z vás se nemůže pro nedostatek prostředků oženit s věřícími muhsanami, nechť vezme si z těch, jimiž vládnou vaše pravice, věřící dívky; a Bůh zná dobře vaši víru, a že patříte jeden k druhému. Ožeňte se s nimi se svolením jejich lidí a dejte jim jejich odměnu podle uznaných zvyklostí jako muhsanám, a nikoliv jako prostopášnicím nebo jako těm, jež mají milence. A když se stanou muhsanami a dopustí se potom hanebnosti, nechť jejich trestem je poloviční trest příslušející muhsanám. A to je pro ty z vás, kdož obávají se, že dopustí se prohřešku, avšak budete-li trpěliví, bude to pro vás nejlepší. A Bůh je odpouštějící, slitovný. http://koranoislamu.cz/tema/zeny-islamu/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (274)
Zobrazit starší komentáře

201 viagra generic availability viagra generic availability | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 0:59 | Reagovat

I am sure this paragraph has touched all the internet viewers, its really really fastidious piece of writing on building up new blog.

202 viagra generic availability viagra generic availability | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 1:42 | Reagovat

Okay, you are correct buddy, daily updating web site is really necessary for Web optimization. Fastidious argument keeps it up.

203 viagra 50mg viagra 50mg | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 2:38 | Reagovat

Your mode of explaining all in this paragraph is really good, every one be able to simply know it, Thanks a lot.

204 viagra tablets viagra tablets | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 2:42 | Reagovat

There is also one additional technique to increase traffic for your website that is link exchange, therefore you also try it

205 viagra generic viagra generic | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 2:45 | Reagovat

Wow, what a video it is! Actually fastidious feature video, the lesson given in this video is truly informative.

206 sildenafil citrate sildenafil citrate | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 3:03 | Reagovat

My grand father every time used to watch YouTube funny video clips, hehehehehe, for the reason that he wishes to be glad forever.

207 gold viagra online mail-order pharmacies gold viagra online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 4:35 | Reagovat

What's up every buddy, it’s a fantastic enjoyment at at this place watching these funny YouTube video tutorials at here, nice material, thanks to admin of this site

208 sildenafil sildenafil | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 4:47 | Reagovat

each time i used to read smaller posts that  also clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading now.

209 sildenafil buy sildenafil buy | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 5:45 | Reagovat

When someone writes an paragraph he/she retains the image of a user in his/her mind that how a user can know it. Thus that’s why this post is outstdanding. Thanks!

210 buy viagra 100mg buy viagra 100mg | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 6:25 | Reagovat

Hi there to every one, the contents present at this web page are truly remarkable for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.

211 viagra oral jelly online mail-order pharmacies viagra oral jelly online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 12. srpna 2018 v 9:17 | Reagovat

I am keen of learning Flash, is there any post associated to Flash, if all right, then please post it, thanks.

212 leilabu2 leilabu2 | E-mail | Web | 14. srpna 2018 v 4:01 | Reagovat

Pornstar shemales  
http://futanari.replyme.pw/?page-tayler
  ts dating freeshemale movie sex video shemal transexuals sex video freeshemal sex

213 Empaw Empaw | E-mail | Web | 19. srpna 2018 v 17:02 | Reagovat

Штриховка в Автокад. Команда Штрих (Hatch) в Автокад. Диалоговое окно Штриховка и градиент. Способы нанесения штриховки. Ассоциативная и неассоциативная штриховка в Автокад. Статья. Видео.<a href=https://drawing-portal.com/shading-gradient-autocad/292-shading-gradient-autocad.html>Как нанести штриховку в Автокад</a>

214 AngeloHaush AngeloHaush | E-mail | 21. srpna 2018 v 10:05 | Reagovat

PTHC FORUM

Most CP Shortclip 2018 Aristocratic Garnering

http://vvv.unoforum.pro/?0-0

Out-moded files 2000-2017SOCK Aristocratic Gleaning Chock-full 1201-1500 Files Proceed showing !!! UNSHACKLED !!!!!

Siberian Mouse Gleaning

Extended after Modelkids Dvd 1 - 44 Recognition showing

Executioner Anal Series 1 - 25 Be connected with pep up showing !!!

https://qil.su/OYaoqM

Have a yen for Pic Dvd 1 - 50 Furtively showing !!! START THE BALL ROLLING UNOCCUPIED !!!!!

215 sylviaxz4 sylviaxz4 | E-mail | Web | 27. srpna 2018 v 21:27 | Reagovat

Rejuvenated snare project:
http://kurt.go.telrock.net

216 doncv69 doncv69 | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 3:23 | Reagovat

Latin ladyboys  
http://shemale.replyme.pw/?profile-dorothy
  shaemle video shemall pictures shmale shamle sex movies ebony shemaled

217 nancydr16 nancydr16 | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 8:44 | Reagovat

My new pron blog    
http://webcam.adultnet.in/?dignity.angelina
  porn sex gratis portno sex video anita blond planetsuzy anal luann housewives

218 Ernestabsop Ernestabsop | E-mail | 31. srpna 2018 v 5:03 | Reagovat

Original replica Shop online ; buy Replica ; designer replica handbags, cheap wallets, shoes for sale.
Gucci, Versace, Balenciaga, Prada, Fendi, Max Mara, Dolce&gabbana etc.
https://www.instagram.com/elite_styleinua/

219 HowardDub HowardDub | E-mail | Web | 2. září 2018 v 18:23 | Reagovat

Référencement naturel,
E-commerce PrestaShop & Magento,
Site vitrine Wordpress & Joomla,
Conception graphique, logo, flyer..
<a href=https://auxioma.fr/>https://auxioma.fr/</a>

220 karineq3 karineq3 | E-mail | Web | 3. září 2018 v 11:45 | Reagovat

Pron blog neighbourhood  
french erotic postcards mobile erotic games erotic tale erotic oils erotic dolls    
http://tranny.net.erolove.in/?destiney  ;
  erotic views erotic playboy playboy erotic erotic chat erotic french

221 Alexwat Alexwat | E-mail | Web | 6. září 2018 v 4:40 | Reagovat

<a href=https://binance.broker/>Binance Tutorial</a>

222 sildenafil buy sildenafil buy | E-mail | Web | 9. září 2018 v 9:19 | Reagovat

Nice response in return of this query with firm arguments and telling all concerning that.

223 aurorafd60 aurorafd60 | E-mail | Web | 10. září 2018 v 2:06 | Reagovat
224 Marktaila Marktaila | E-mail | Web | 12. září 2018 v 5:41 | Reagovat

viagra 100mg x 60 pills
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra coupons</a>
75 lik dede viagra online
<a href=http://fanluxviagra.com#sildenafil+online>viagra without a doctor prescription</a>

225 buy viagra buy viagra | E-mail | Web | 12. září 2018 v 7:12 | Reagovat

Asking questions are genuinely good thing if you are not understanding anything completely, however this article provides pleasant understanding yet.

226 Marktaila Marktaila | E-mail | Web | 12. září 2018 v 9:29 | Reagovat

erezione debole viagra generic
<a href="http://viagrafanlux.com">generic viagra available</a>
viagra generico en farmacias del ahorro df
<a href=http://fanluxviagra.com#viagra+super+force+online+mail-order+pharmacies>viagra tablets</a>

227 Marktaila Marktaila | E-mail | Web | 12. září 2018 v 18:25 | Reagovat

luivac tabletas generico do viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">sildenafil 100mg</a>
buy pfizer viagra online uk next day delivery
<a href=http://viagrafanlux.com#online+viagra>viagra coupon</a>

228 Marktaila Marktaila | E-mail | Web | 12. září 2018 v 19:36 | Reagovat

clavulin 500 generico do viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">sildenafil 100 mg</a>
100mg viagra tablets
<a href=http://viagrafanlux.com#generic+for+viagra>cheap viagra</a>

229 Marktaila Marktaila | E-mail | Web | 12. září 2018 v 19:47 | Reagovat

vgr 100 viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">sildenafil 100 mg</a>
viagra online usa overnight rate
<a href=http://viagrafanlux.com#viagra+50+mg>viagra online</a>

230 Marktaila Marktaila | E-mail | Web | 13. září 2018 v 0:10 | Reagovat

viagra tablets price in lahore pakistan wikipedia
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra generic availability</a>
can you buy viagra over the counter in ukraine
<a href=http://fanluxviagra.com#viagra+online+paypal+uk>viagra pill</a>

231 viagra uk viagra uk | E-mail | Web | 13. září 2018 v 3:02 | Reagovat

Truly it’s called SEO that when i search for this post I found this site at the top of all websites in search engine.

232 Marktaila Marktaila | E-mail | Web | 13. září 2018 v 18:41 | Reagovat

najbolja prirodna viagra generic
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra 100mg</a>
dosulepin 150 mg viagra
<a href=http://viagrafanlux.com#prezzo+viagra+100mg>female viagra pills</a>

233 Marktaila Marktaila | E-mail | Web | 13. září 2018 v 20:07 | Reagovat

medrone tablets 100mg viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra substitute</a>
viagra 100mg price in pakistan ipad
<a href=http://fanluxviagra.com#buy+50mg+viagra>where to buy viagra</a>

234 female viagra pills female viagra pills | E-mail | Web | 13. září 2018 v 23:31 | Reagovat

When some one searches for his required thing, therefore he/she desires to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

235 Marktaila Marktaila | E-mail | Web | 14. září 2018 v 0:04 | Reagovat

viagra 120 mg
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra generic availability</a>
buy viagra karachi
<a href=http://viagrafanlux.com#viagra+50mg>generic viagra prices</a>

236 Marktaila Marktaila | E-mail | Web | 14. září 2018 v 1:22 | Reagovat

viagra blue big love online
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra prices</a>
buy viagra pills uk lottery
<a href=http://viagrafanlux.com#cheap+generic+viagra>viagra coupons</a>

237 Marktaila Marktaila | E-mail | Web | 14. září 2018 v 5:10 | Reagovat

bromuro de pinaverio generico do viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">buy viagra online</a>
dosaggio viagra 50
<a href=http://fanluxviagra.com#prezzo+viagra+50+mg>viagra coupons</a>

238 Marktaila Marktaila | E-mail | Web | 14. září 2018 v 5:20 | Reagovat

berotec n 100 nebenwirkungen viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">where to buy viagra</a>
buy generic viagra online reviews
<a href=http://viagrafanlux.com#viagra+for+women+online+mail-order+pharmacies>generic viagra available</a>

239 Marktaila Marktaila | E-mail | Web | 14. září 2018 v 6:14 | Reagovat

opipramol neuraxpharm 50 dosierung viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">cost of viagra</a>
deximune generic viagra
<a href=http://fanluxviagra.com#coupon+sildenafil>viagra tablets</a>

240 viagra pill viagra pill | E-mail | Web | 14. září 2018 v 10:33 | Reagovat

What's up, okay brother there are certainly many blogging web sites, however I recommend you to use Google’s free blogging services.

241 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | 14. září 2018 v 13:36 | Reagovat

Actually picture is the display of some one’s feelings; it presents the lesson to the viewers.

242 viagra generic viagra generic | E-mail | Web | 14. září 2018 v 16:05 | Reagovat

Its definitely brilliant YouTube video in terms of features, genuinely good, its quality is really appreciable.

243 where to buy viagra where to buy viagra | E-mail | Web | 14. září 2018 v 17:10 | Reagovat

If you are free to watch humorous videos on the net then I suggest you to pay a visit this site, it includes genuinely therefore humorous not only videos but also additional material.

244 Marktaila Marktaila | E-mail | Web | 14. září 2018 v 17:54 | Reagovat

megadox 100mg viagra
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra uk</a>
media pastilla de viagra 100
<a href=http://viagrafanlux.com#viagra+capsules+online+mail-order+pharmacies>viagra without a doctor prescription</a>

245 100 mg viagra lowest price 100 mg viagra lowest price | E-mail | Web | 14. září 2018 v 20:35 | Reagovat

This site offers fastidious quality YouTube videos; I always download the dance competition show movies from this web page.

246 cost of viagra cost of viagra | E-mail | Web | 15. září 2018 v 5:13 | Reagovat

This paragraph on the topic of SEO is in fact pleasant one, and the back links are actually very useful to market your website, its also referred to as Search engine optimisation.

247 Marktaila Marktaila | E-mail | Web | 15. září 2018 v 7:51 | Reagovat

viagra online uk cheapest university
<a href="http://viagrafanlux.com">viagra cost</a>
comprar viagra online 24h now
<a href=http://viagrafanlux.com#viagra+jelly+online+mail-order+pharmacies>viagra pills</a>

248 nathanielxa3 nathanielxa3 | E-mail | Web | 15. září 2018 v 15:13 | Reagovat

Freeware gay porn  
http://yaoi.erolove.in/?info_gavyn
  gay film gay chat room gay cops harvey levin gay black gay men

249 buy sildenafil online buy sildenafil online | E-mail | Web | 16. září 2018 v 14:27 | Reagovat

YouTube consists of not only comical and humorous video clips but also it contains educational related movies.

250 viagra cost viagra cost | E-mail | Web | 16. září 2018 v 19:59 | Reagovat

My family always say that I am wasting my time here at web, however I know I am getting familiarity daily by reading thes nice articles.

251 cheap viagra cheap viagra | E-mail | Web | 16. září 2018 v 20:27 | Reagovat

Hi dear, are you enjoying with this comic YouTube video? Hmmm, that’s nice, I am also watching this YouTube joke video at the moment.

252 Marktaila Marktaila | E-mail | Web | 16. září 2018 v 21:25 | Reagovat

viagra 100mg retail price
<a href="http://viagraluxfan.com">viagra without a doctor prescription</a>
buy toys online india cheap generic viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#50+mg+viagra>female viagra</a>

253 sildenafil 100 mg sildenafil 100 mg | E-mail | Web | 16. září 2018 v 22:21 | Reagovat

I every time used to study paragraph in news papers but now as I am a user of web therefore from now I am using net for content, thanks to web.

254 petrataila petrataila | E-mail | Web | 17. září 2018 v 7:00 | Reagovat

grupa viagra 2014 impala
<a href="http://viagraluxfan.com">buy viagra 100mg</a>
best place to buy viagra online australia shopping
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+coupons>viagra generic availability</a>

255 Marktaila Marktaila | E-mail | Web | 17. září 2018 v 7:17 | Reagovat

efavirenz capsules 200mg viagra
<a href="http://viagraluxfan.com">online viagra</a>
oroxine tablets 50 mg viagra
<a href=http://viagraluxfan.com#viagra+jelly+online+mail-order+pharmacies>generic viagra prices</a>

256 ettaiw3 ettaiw3 | E-mail | Web | 17. září 2018 v 11:36 | Reagovat

Erogenous pictures blog    
http://androidporn.net.erolove.in/?tweet.rachelle
   erotic couple massage free adult erotic roleplay erotic comedy

257 MorrisJossY MorrisJossY | E-mail | 18. září 2018 v 22:30 | Reagovat

Analogue of Laminine AminoBoosters ( AminoPure) http://www.getyourboomback.com/#_l_2ox are 3-7 times more affordable as Laminine by LPGN. To learn how to get a product, contact me at t.+12487304178 Skype tatyana.kondratyeva2

258 JacobDrins JacobDrins | E-mail | Web | 22. září 2018 v 2:35 | Reagovat

Fii la curent cu cele mai proaspete stiri tehnice<a href=https://infoteh-news.blogspot.com/2018/08/iphone-9-si-10-plus.html>.</a>

259 MorrisJossY MorrisJossY | E-mail | 25. září 2018 v 4:36 | Reagovat

Женщины СНГ. Вы можете получить Гражданство Израиля. Брак с израильтянином. Можно Формальный. Гарантия 100%. Дорого. Обращаться на почту znakfortune@gmail.com

260 JorgeGex JorgeGex | E-mail | Web | 26. září 2018 v 16:55 | Reagovat

<a href=http://medspravka77.com/spravka-v-lager-forma-079-u>Реакция Манту</a> - Цена на общий анализ мочи (форма 210/у), купить справку для надомного обучения.

261 Jamesmet Jamesmet | E-mail | Web | 26. září 2018 v 18:00 | Reagovat

<a href=http://lifeandhouse.ru/kak-zamarinovat-cheremshu-na-zimu/>маринованная черемша на зиму</a> - у ребёнка 2 года рвота и понос без температуры что делать, как приготовить заварной крем для торта наполеон.

262 RodneyCaway RodneyCaway | E-mail | Web | 30. září 2018 v 5:36 | Reagovat

<a href=http://www.spravki77.ru/price/28-spravka-iz-narkologicheskogo-dispansera-nd>справка от нарколога и психиатра</a> - оформить справку в школу, справка ученице школы.

263 shpigGat shpigGat | E-mail | 5. října 2018 v 20:48 | Reagovat

Шпигоцкий Сергей Александрович
По данному гражданину: Шпигоцкий Сергей Александрович суды отсутствуют
Шпигоцкий Сергей Александрович судебные процессы так же отсутствуют
оао усмр суды отсутствуют
оао усмр судебные процессы отсутствуют
оао 1015 усмр работает на основе устава
присвоен ИНН 7734008581, суды отсутсвуют
При проверке ИНН 7734008581 судебные процессы не найдены

264 MorrisJossY MorrisJossY | E-mail | 7. října 2018 v 16:07 | Reagovat

Гражданство Израиля женщинам из СНГ. Брак реальный или Деловой брак. Обращаться на почту znakfortune@gmail.com

265 WillardFlist WillardFlist | E-mail | Web | 10. října 2018 v 5:50 | Reagovat

https://plus.google.com/109560543463642035073/posts/aMcBewcQABA

Мета игры:
1. познакомить учащихся с историей Москвы, ее бытом, особенностями
2. повысить барыш учащихся к истории своей страны и ее столице
3. приобщить учеников к самостоятельному обучению, поиску исторических материалов

Игра проводится в 3 тура:
I - викторина, участие в которой принимают все желающие.
В ход месяца учащиеся отвечают на вопросы викторины и сдают приманка работы учителям истории.
Победители участвуют в следующих турах.
II - из числа победителей викторины отбираются 6 участников и 2 помощника каждому участнику.
Woe - прямо забава "Путешествие сообразно Москве".

Следовать луна до зрелище участника выдается инвентарь видеофрагментов и рекомендуемой литературы (см. в конце статьи). Видеофрагменты надо показывать после ответов на вопросы.

Оформление сцены: Знак Москвы (Георгин Победоносец): цифра 850, контуры храма Василия Блаженного; видеомагнитофон с записью правильных ответов; 6 столов ради участников игры. эмблемы царь- колокола (вручаются ради нормальный ответ).

Ведущие: учителя истории и литературы.

В течение всей зрелище круг из шести участников отвечает на взаперти урок каждого этапа (член может советоваться со своими помощниками, только отвечает единовластно). Если участник не ответил для заданный задание, опрашиваются другие участники. Ради отдельный правильный отрицание пайщик получает балл, что символизирует эмблема царь-колокола. Побеждает член, набравший самое большое контингент баллов.

266 JosephFax JosephFax | E-mail | Web | 29. října 2018 v 16:30 | Reagovat
267 Robertamumn Robertamumn | E-mail | Web | 30. října 2018 v 5:51 | Reagovat

<a href=http://lashstudia.ru/obuchieniie>обучение наращиванию ресниц в москве</a> - студия наращивание ресниц в москве, наращивание ресниц в москве.

268 HerbertneT HerbertneT | E-mail | Web | 3. listopadu 2018 v 4:24 | Reagovat

<a href=https://mgkl.ru/>Лечение сетчатки глаза метро семеновская</a> - катаракта операция стоимость московская область, консультация офтальмолога.

269 Curtistus Curtistus | E-mail | Web | 3. listopadu 2018 v 5:33 | Reagovat

<a href=https://mosglaz.ru/>где можно сделать диагностику зрения метро семеновская</a> - где в москве лечат косоглазие, глазные клиники в москве.

270 Brucequada Brucequada | E-mail | Web | 16. listopadu 2018 v 23:01 | Reagovat
271 MichaelTyday MichaelTyday | E-mail | Web | 18. listopadu 2018 v 15:47 | Reagovat

<a href=https://myborder.ru/plaginy-wordpress/price-tables/>pricingtable</a> - корневом файле htaccess, хостинг

272 Sydneyenady Sydneyenady | E-mail | Web | 28. listopadu 2018 v 19:58 | Reagovat

<a href=https://hydra18center.ru>ссылка hydra</a> - Hydra onion, hydra 2018

273 Williamnag Williamnag | E-mail | Web | 5. prosince 2018 v 11:55 | Reagovat

<a href=http://fetishfan.net/>soles licking</a> - foot sniffing, feet trampling the belly

274 MichaelFroto MichaelFroto | E-mail | Web | Neděle v 23:08 | Reagovat

<a href=https://Cashobnall.cc/showthread.php?t=8687>вытащим средства с рс</a> - куплю НДС, куплю дебет

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama