Korán a ‘Ženy v islámu’

2. března 2011 v 23:09 |  Islám(muslimský svět)

Korán a 'Ženy v islámu'

TIP:
Jaké je postavení žen v islámském světě a v muslimských ghettech právě teď? Podívejte se do tématu Ženy v Islámu na Médiaoislámu.
2:223Ženy vaše jsou pro vás polem; vcházejte tedy na pole své, odkud chcete, však učiňte předtím něco pro duše své a bojte se Boha a vězte, že se s Ním setkáte! Oznam tuto zvěst radostnou věřícím!
2:228A rozvedené ženy nechť samy čekají po tři periody a není jim dovoleno zatajovat to, co Bůh stvořil v lůnech jejich, věří-li v Boha a v den soudný. A je spravedlivější, jestliže manželé jejich si je vezmou nazpět v tomto stavu, pokud si přejí usmíření. A ony mají pro sebe stejné právo jako oni podle zvyklosti, nicméně muži jsou o stupeň výše - a Bůh je mocný, moudrý.
2:187Jest vám dovoleno přiblížit se v noci postní k manželkám svým - ony jsou pro vás oděvem a vy jste oděvem pro ně. Bůh poznal, že křivdíte sami sobě, avšak obrátil se k vám a odpustil vám. Nyní tedy souložte s nimi a usilujte o to, co Bůh vám předepsal. Jezte a pijte až do chvíle, kdy od sebe rozeznáte bílou a černou nit na úsvitu, potom dodržujte plný půst až do noci. A nesouložte s nimi, zatímco se zdržujete v rozjímání v modlitebnách! Toto jsou ohraničení Boží, nepřibližujte se k nim! A takto Bůh činí srozumitelnými znamení svá pro lidi - snad budou bohabojní!
4:43Vy, kteří věříte! Nepřibližujte se k modlitbě, jste-li opilí, dokud nebudete vědět, co říkáte; a nekonejte ji, jste-li znečištěni polucí - leda jste-li na cestě - dokud jste se neumyli! A jste-li nemocní nebo na cestách či někdo z vás přišel ze záchodu či měl styk se ženami, a nenaleznete-li vodu, omývejte se čistým pískem a otřete si jim obličeje i ruce své! A Bůh je věru promíjející a odpouštějící.
4:129Nikdy vám nebude možno, abyste byli spravedliví mezi ženami, i kdybyste si to přáli. Neprojevujte však jedné z nich úplnou náklonnost a nenechávejte jinou jakoby visící ve vzduchu! Dosáhnete-li dohody a budete-li bohabojní - vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.
5:6Vy, kteří věříte! Když se chystáte k modlitbě, umyjte si obličeje své i ruce své až k loktům a otřete si hlavy své a nohy své až ke kotníkům! A jste-li potřísněni, očistěte se! Jste-li nemocní nebo na cestách či přišel-li někdo z vás ze záchodu anebo jste měli styk s ženami - a nenaleznete-li vodu - omývejte se dobrým jemným pískem a otřete si jím obličeje své i ruce své; Bůh vám nechce působit žádné nesnáze, nýbrž vás chce očistit a dovršit tak dobrodiní Své vůči vám - snad budete vděční!
24:31A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá. A nechť ukazují své ozdoby jedině svým manželům nebo otcům nebo tchánům nebo synům nebo synům svých manželů nebo bratřím nebo synům svých bratří či sester anebo jejich ženám anebo těm, jimž vládne jejich pravice, nebo služebníkům, kteří nemají chtíče, anebo chlapcům, kteří nemají pojem o nahotě žen. A nechť nedupou nohama, aby lidé postřehli ozdoby, které skrývají. A konejte všichni pokání před Bohem, ó věřící, snad budete blažení!
4:34Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Bůh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Bůh věru je vznešený, veliký.
33:59Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy. A Bůh je odpouštějící, slitovný.
23:5kteří pohlaví svá ochraňují
23:6jen pro manželky své či otrokyně; a nebudou za to pokáráni -
2:222A dotazují se tě na menstruaci. Rci: ;,To je neduh; zdržujte se tedy žen svých po dobu menstruace a nepřibližujte se k nim, dokud se neočistí. A když se očistí, přicházejte k nim tak, jak Bůh vám to přikázal. A Bůh věru miluje ty, kdož se kají, a miluje ty, kdož se očišťují!"
2:282Vy, kteří věříte, dáváte-li úvěr dlužníkovi na lhůtu stanovenou, zapište to! Nechť písař to mezi vámi sepíše spravedlivě, nechť žádný písař neodmítne to napsat tak, jak jej tomu Bůh naučil, a nechť zapisuje, zatímco mu bude dlužník diktovat, a nechť bojí se Boha, Pána svého, a nechť ničeho z dluhu neubere! A jestliže dlužník je choromyslný či slabý anebo nemůže sám diktovat, nechť diktuje jeho poručník, a to spravedlivě! A žádejte svědectví dvou svědků z mužů vašich, a nemáte-li dva muže, pak vezměte jednoho muže a dvě ženy z těch, které uznáte za vhodné svědkyně; aby, kdyby jedna z nich se zmýlila, druhá ji mohla připomenout. A nechť se svědkové nezdráhají, jsou-li přizváni. Nezanedbávejte zapsat dluh, ať již je malý či velký, až do lhůty jeho! A toto je u Boha spravedlivější a přímější pro svědectví a jistější pro potlačení pochybností, pokud se ovšem nejedná o přímý obchod mezi vámi; tehdy není pro vás hříchem, jestliže to nezapíšete. A berte svědky, jestliže mezi sebou obchodujete, avšak neubližujte ani písaři, ani svědkovi. Jestliže tak učiníte, jest to hanebnost. A bojte se Boha, vždyť Bůh vás věru učí a ví o všech věcech.
4:3Bojíte-li se, že nebudete spravedliví k sirotkům. . . berte si za manželky ženy takové, které jsou vám příjemné, dvě, tři a čtyři; avšak bojíte-li se, že nebudete spravedliví, tedy si vezměte jen jednu nebo ty, jimiž vládnou pravice vaše. A tak se nejlépe vyhnete odchýlení.
4:11A Bůh vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podílu dvou dcer; a je-li dcer více než dvě, patří jim dvě třetiny toho, co zůstavil. A jestliže je dcera pouze sama, tedy jí patří polovina. A rodičům jeho: každému z nich jedna šestina toho, co zůstavil, jestliže měl mužského potomka. Jestliže neměl mužského potomka, pak po něm dědí jeho rodiče, přičemž matce jeho patří jedna třetina. A jestliže měl bratry, pak matce náleží jedna šestina toho, co zůstane po vyplacení odkazů a uhrazení dluhu". A vy nevíte, kdo z rodičů či dětí vašich je vám užitečnější. A toto je ustanovení od Boha a věru Bůh je vševědoucí, moudrý.
4:19Vy, kteří věříte! Není vám dovoleno získávat ženy jako dědictví proti vůli jejich; neutiskujte je jen proto, abyste si mohli odnést část toho, co jste jim dříve darovali, leda že by se dopustily zjevné hanebnosti. A zacházejte s nimi podle zvyklostí uznaných! Jestliže k nim cítíte odpor, je možné, že cítíte odpor k něčemu, do čeho Bůh vložil velké dobro.
4:20A jestliže chcete vyměnit jednu manželku za jinou a dali jste jedné z nich qintár, pak od ní neberte při rozvodu nic. Což snad byste to chtěli vzít, dopouštějíce se tak nečestnosti a hříchu zjevného?
4:23A jsou vám zakázány jako manželky vaše matky, vaše dcery, vaše sestry, vaše tety z otcovy i matčiny strany, vaše neteře z bratrovy a sestřiny strany, vaše kojné a vaše soukojenky a matky vašich žen a vaše nevlastní dcery, jež jsou ve vaší péči a jež se narodily z žen, k nimž jste již vešli - však jestliže jste k nim nevešli, není to pro vás hříchem - a manželky vašich synů, narozených z vašeho ledví, a dále dvě sestry současně, ledaže se to stalo již v minulosti. A Bůh je věru odpouštějící, slitovný.
4:24A (jsou vám zakázány také) muhsany mezi ženami kromě těch, jichž zmocnily se vaše pravice a to je vám předepsáno Bohem! A vedle toho je vám dovoleno, abyste si hledali manželky pomocí jmění svého jako muži spořádaní, nikoliv prostopášní. A za to, co jste užívali s těmito ženami, dejte jim jejich odměnu podle ustanovení. A nebude pro vás hříchem, na čem se vzájemně dohodnete po stanovené době - a Bůh je vševědoucí, moudrý.
4:25Kdo z vás se nemůže pro nedostatek prostředků oženit s věřícími muhsanami, nechť vezme si z těch, jimiž vládnou vaše pravice, věřící dívky; a Bůh zná dobře vaši víru, a že patříte jeden k druhému. Ožeňte se s nimi se svolením jejich lidí a dejte jim jejich odměnu podle uznaných zvyklostí jako muhsanám, a nikoliv jako prostopášnicím nebo jako těm, jež mají milence. A když se stanou muhsanami a dopustí se potom hanebnosti, nechť jejich trestem je poloviční trest příslušející muhsanám. A to je pro ty z vás, kdož obávají se, že dopustí se prohřešku, avšak budete-li trpěliví, bude to pro vás nejlepší. A Bůh je odpouštějící, slitovný. http://koranoislamu.cz/tema/zeny-islamu/
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (154)
Zobrazit starší komentáře

101 buy 50mg viagra buy 50mg viagra | E-mail | Web | 27. června 2018 v 1:18 | Reagovat

It is the happiest day of my life so far, when I am watching these} funny videos here, since after complete day working I was so tired and now feeling perfectly.

102 viagra super force online mail-order pharmacies viagra super force online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 27. června 2018 v 4:42 | Reagovat

This is my first time pay a quick visit at here and i am truly impressed to read all at alone place.

103 viagra online viagra online | E-mail | Web | 27. června 2018 v 5:24 | Reagovat

YouTube is world's biggest video sharing web page, no one can defeat it. Every one add videos at YouTube then get embed code and post anyplace.

104 viagra for men viagra for men | E-mail | Web | 27. června 2018 v 13:09 | Reagovat

If some one wants expert view regarding blogging and site-building after that i advise him/her to visit this website, Keep up the nice job.

105 cheap 50 mg viagra cheap 50 mg viagra | E-mail | Web | 27. června 2018 v 14:21 | Reagovat

When some one searches for his necessary thing, therefore he/she desires to be available that in detail, so that thing is maintained over here.

106 cheap viagra 100mg cheap viagra 100mg | E-mail | Web | 27. června 2018 v 15:37 | Reagovat

Hurrah! It's also pleasant post concerning JavaScript, I am really keen of learning JavaScript. thanks admin

107 100 mg viagra lowest price 100 mg viagra lowest price | E-mail | Web | 27. června 2018 v 16:53 | Reagovat

On every weekend, we all mates jointly used to watch movie, because fun is also essential in life.

108 viagra super force online mail-order pharmacies viagra super force online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 27. června 2018 v 18:08 | Reagovat

I have read much concerning free of charge blogging blogs, except I have no clear idea concerning that, can any one inform me which one is most excellent for free blogging and site-building?

109 coupon viagra coupon viagra | E-mail | Web | 27. června 2018 v 19:58 | Reagovat

My chief is also keen of YouTube comic movies, he also watch these even in workplace hehehe..

110 where to buy viagra where to buy viagra | E-mail | Web | 27. června 2018 v 22:25 | Reagovat

It is the happiest time of my life so far, when I am watching these} funny movies here, since after full day working I was so tired and now feeling nicely.

111 buy viagra online buy viagra online | E-mail | Web | 28. června 2018 v 1:29 | Reagovat

Wow, pleasant YouTube video on the topic of how to establish virtual directory, I fully got it. Thanks keep it up.

112 viagra plus online mail-order pharmacies viagra plus online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 28. června 2018 v 2:53 | Reagovat

No one can refuse from the quality of this video posted at this web page, good job, keep it all the time.

113 cheap viagra 50mg cheap viagra 50mg | E-mail | Web | 28. června 2018 v 3:35 | Reagovat

I have read much concerning without charge blogging web sites, except I have no clear idea regarding that, can any one tell me which one is most excellent for free blogging and site-building?

114 cheap 100mg viagra cheap 100mg viagra | E-mail | Web | 28. června 2018 v 11:35 | Reagovat

Truly it’s referred to as SEO that when i search for this article I found this web page at the top of all web pages in search engine.

115 cheap generic viagra cheap generic viagra | E-mail | Web | 28. června 2018 v 13:23 | Reagovat

YouTube consists of not only humorous and humorous movies but also it includes learning related video clips.

116 cheap viagra 100mg cheap viagra 100mg | E-mail | Web | 28. června 2018 v 14:42 | Reagovat

If any one wants to be a successful blogger, afterward he/she must read this piece of writing, because it includes al} strategies related to that.

117 generic viagra available generic viagra available | E-mail | Web | 28. června 2018 v 15:23 | Reagovat

In fact it’s known as Search engine optimization that when i search for this post I found this web page at the top of all sites in search engine.

118 sildenafil cost sildenafil cost | E-mail | Web | 28. června 2018 v 16:45 | Reagovat

Hi there, it's understandable post along with this YouTube video; I can’t think that one can not understand this simple article having with video presentation.

119 buy generic viagra buy generic viagra | E-mail | Web | 28. června 2018 v 19:21 | Reagovat

Amazing! Its in fact awesome piece of writing, I have got much clear idea on the topic of from this paragraph.

120 cheap viagra 100mg cheap viagra 100mg | E-mail | Web | 28. června 2018 v 23:43 | Reagovat

Ahaa, its nice dialogue on the topic of this piece of writing at this place at this webpage, I have read all that, so at this time me also commenting at this place.

121 hard on viagra jelly online mail-order pharmacies hard on viagra jelly online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 29. června 2018 v 0:08 | Reagovat

If you are going for most excellent contents like me, simply visit this site daily as it provides quality contents, thanks

122 Seobortru Seobortru | E-mail | 29. června 2018 v 0:33 | Reagovat

Здравствуйте!
Предлагаю продвижение Вашего сайта, если Вы хотите видеть свой сайт первым в поисковых системах, то обращайтесь.

Мой профиль ВКОНТАКТЕ https://vk.com/seobort

Буду рад помочь, пишите ;)

123 over the counter viagra over the counter viagra | E-mail | Web | 29. června 2018 v 11:58 | Reagovat

Today YouTube video tutorials quality is more enhanced and better, so that’s the cause that I am watching this video at at this place.

124 generic for viagra generic for viagra | E-mail | Web | 29. června 2018 v 12:32 | Reagovat

One more thing that I wish for to share at this time is that, whatever you are using free blogging service but if you don’t update your web site on daily basis then it’s no more worth.

125 viagra uk viagra uk | E-mail | Web | 29. června 2018 v 16:14 | Reagovat

What a funny blog! I actually enjoyed watching this funny video with my relatives as well as along with my colleagues.

126 50 mg viagra 50 mg viagra | E-mail | Web | 29. června 2018 v 20:43 | Reagovat

Wow, nice YouTube video regarding how to establish virtual directory, I fully got it. Thanks keep it up.

127 viagra pills viagra pills | E-mail | Web | 29. června 2018 v 22:32 | Reagovat

Downloading material from this web page is as trouble-free |as clicking the mouse rather than other blogs which shift me here and there on the webpages.

128 cheap viagra 50 mg cheap viagra 50 mg | E-mail | Web | 30. června 2018 v 0:21 | Reagovat

What's up, this weekend is nice in favor of me, for the reason that this moment i am reading this impressive informative piece of writing here at my house.

129 coupon viagra coupon viagra | E-mail | Web | 30. června 2018 v 2:54 | Reagovat

Inspiring quest there. What occurred after? Take care!

130 Davidmag Davidmag | E-mail | Web | 2. července 2018 v 7:34 | Reagovat

Чемпионат мира – это суть международное борьба сообразно футболу. В этом году ФИФА проходит в России. Выстроенные с нуля арены с нетерпением ждали и ждут любителей футбола и лучших игроков планеты. Июнь и июль стали горячими месяцами ради России. Для кону – главный футбольный трофей.
Однако некоторый болельщики, в часть числе и иностранные гости, приехавшие для чемпионат, предпочитают большую отруб времени жить в заведениях, где проходят прямые трансляции всех матчей Мундиаля. Здесь обстановка не такая официальная, ну а про наличие большого выбора алкогольных напитков и закусок говорить не приходится.
Хотим рассказать вам о ТОП 3 заведений в Адлере, в которых комфортно, весело и вкусно пользоваться футболом!
<a href=https://restoranysochi2.blogspot.com/>Рестораны в Сочи</a>
1. Английский паб The Prince of Wales/ «Принц Уэльский»
??Адрес: Имеретинская низина, Морской бульвар, д. 1
Обычай с атмосферой типичных пабов Туманного Альбиона. Вся обстановка и предметы интерьера привезены из Лондона с Portobello Road. Здесь каждая безделушка имеет свою историю. Комната — традиционная островная: сливочный суп чаудер с морепродуктами, бангерс-энд-мэш, фиш-энд-чипс, пастуший пирог. Барная карта включает с десяток сортов разливного эля, портера и стаута, лупить вежливый ради такого места великий запас виски — только купажированного, так и односолодового. Посмотреть матчи можно как внутри паба, беспричинно и на открытой террасе в компании громкоголосых друзей.

2. Ирландский паб O’Sullivan’s/ Осаливанс
??Адрес: Нижнеимеретинская залив, ул. 65 лет Победы, д.55

Лучший Ирландский паб находится в шаговой доступности через стадиона. Громада ТВ панелей, которые транслируют футбол. Образцовый ассортимент пива (Гиннес, Килкени, Харп), ради ценителей русской классики – Жигули. Полноценная комната, крепкие напитки, коктейли – весь есть. Плюс отличная веранда, для которой к чемпионату смонтировали великий экран, а быть входе порядок всех трансляций.

3. Пиццерия Papa Johns/ «Папа Джонс»
Каждую трансляцию в пиццерии разыгрывают бесплатную пиццу! Угадавшему счёт матча первым – в подарок футбольная пицца. Акция действует в ресторанах путы "Папа Джонс" по адресам, указанным ниже. Экраны расположены во всей пиццерии. В ТРЦ «Мандарин» завтракать открытая терраса тоже с экранами и детская зона, где малыши могу поиграть, пока родители увлечены футболом.
Сайт: https://restoranysochi2.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=LBB1DvlqcOI
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LBB1DvlqcOI" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

131 cialis online cialis online | E-mail | Web | 5. července 2018 v 20:27 | Reagovat

I know this website presents quality depending posts and extra data, is there any other website which presents these things in quality?

132 generic cialis tadalafil generic cialis tadalafil | E-mail | Web | 5. července 2018 v 23:00 | Reagovat

Hello I am from Australia, this time I am watching this cooking related video at this website, I am really delighted and learning more from it. Thanks for sharing.

133 cialis online cialis online | E-mail | Web | 6. července 2018 v 0:12 | Reagovat

What a fastidious YouTube video it is! Awesome, I loved it, and I am sharing this YouTube record with all my colleagues.

134 generic cialis tadalafil generic cialis tadalafil | E-mail | Web | 6. července 2018 v 3:15 | Reagovat

Hi to every one, because I am truly eager of reading this web site’s post to be updated on a regular basis. It contains nice information.

135 cialis coupon cialis coupon | E-mail | Web | 6. července 2018 v 6:27 | Reagovat

Hi to every one, for the reason that I am in fact eager of reading this web site’s post to be updated regularly. It includes nice material.

136 tadalafil 20 mg tadalafil 20 mg | E-mail | Web | 6. července 2018 v 6:49 | Reagovat

Hi dear, me plus my mom are as well watch comic video clips however after I done my homework

137 cialis 20mg cialis 20mg | E-mail | Web | 7. července 2018 v 19:37 | Reagovat

Hi there colleagues, its enormous paragraph about educationand entirely explained, keep it up all the time.

138 cialis 20mg cialis 20mg | E-mail | Web | 7. července 2018 v 19:54 | Reagovat

If some one wishes expert view on the topic of blogging and site-building after that i advise him/her to go to see this website, Keep up the pleasant work.

139 generic cialis generic cialis | E-mail | Web | 7. července 2018 v 23:04 | Reagovat

What's up to every single one, it’s in fact a fastidious for me to pay a quick visit this web page, it contains valuable Information.

140 cialis coupons 2018 cialis coupons 2018 | E-mail | Web | 8. července 2018 v 0:17 | Reagovat

I have read much on the topic of free blogging blogs, but I have no clear idea regarding that, can any one inform me which one is finest for free blogging and site-building?

141 cialis prices cialis prices | E-mail | Web | 8. července 2018 v 9:55 | Reagovat

No one can refuse from the feature of this video posted at this web site, pleasant work, keep it all the time.

142 pfizer viagra pfizer viagra | E-mail | Web | 9. července 2018 v 19:47 | Reagovat

On every weekend, we all colleagues jointly used to watch film, as fun is also essential in life.

143 50 mg viagra 50 mg viagra | E-mail | Web | Úterý v 0:16 | Reagovat

I read this paragraph completely concerning the difference of most up-to-date and previous technologies, it's amazing article.

144 viagra without a doctor prescription viagra without a doctor prescription | E-mail | Web | Úterý v 1:15 | Reagovat

Good way of telling, and fastidious piece of writing to take information concerning my presentation topic, which i am going to present in school.

145 viagra 100mg viagra 100mg | E-mail | Web | Úterý v 3:41 | Reagovat

Hi there everybody, I be familiar with YouTube video carries fewer bytes of memory due to that its quality is poor, however this YouTube video has wonderful picture features.

146 superdrug viagra superdrug viagra | E-mail | Web | Úterý v 5:36 | Reagovat

Hi it's me Fiona, I am also visiting this website daily, this site is truly fastidious and the viewers are truly sharing nice thoughts.

147 viagra prices viagra prices | E-mail | Web | Úterý v 7:14 | Reagovat

always i used to read smaller articles or reviews that  also clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading at this time.

148 buy 100 mg viagra buy 100 mg viagra | E-mail | Web | Úterý v 7:43 | Reagovat

This video post is actually impressive, the noise feature and the picture feature of this tape post is genuinely amazing.

149 buy generic viagra online buy generic viagra online | E-mail | Web | Úterý v 16:08 | Reagovat

I also like Flash, but I am not a good designer to design a Flash, except I have software by witch a Flash is automatically created and no more to hard working.

150 100 mg viagra lowest price 100 mg viagra lowest price | E-mail | Web | Úterý v 20:02 | Reagovat

In my residence when I get bored, after that I just ON my computer and open YouTube site to watch the YouTube movies.

151 viagra online viagra online | E-mail | Web | Úterý v 22:19 | Reagovat

Very quickly this web page will be famous among all blogging and site-building viewers, due to it's pleasant articles

152 natural viagra natural viagra | E-mail | Web | Středa v 9:16 | Reagovat

This piece of writing is good and fruitful designed for all new Personal home pages related web programmers; they have to study it and perform the practice.

153 viagra plus online mail-order pharmacies viagra plus online mail-order pharmacies | E-mail | Web | Středa v 9:54 | Reagovat

This piece of writing is fastidious and fruitful designed for all new Personal home pages related web programmers; they have to study it and perform the practice.

154 hard on viagra jelly online mail-order pharmacies hard on viagra jelly online mail-order pharmacies | E-mail | Web | Středa v 11:34 | Reagovat

If any one wishes to be a successful blogger, afterward he/she must study this paragraph, since it contains al} strategies related to that.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama